OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovi uslovi  korišćenja predstavljaju pisani sporazum (u daljem tekstu: Sporazum ili Uslovi) kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem internet servisa.
Servis koji se nalazi na Internet adresi https://www.stecom.rs i drugim adresama kojima upravlja Provajder (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža CENTAR ZA PROJEKTOVANJE MONTAŽU I PRODAJU INFORMACIONIH SISTEMA NINOSLAV STECKO PR, Cara Lazara 72p, 35230 Ćuprija, matični broj: 54965494, PIB: 101372043, (u daljem tekstu: Provajder).

 

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Provajdera i svakog pojedinog korisnika Servisa. Provajder omogućava korišćenje Servisa isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

 

Član 3

Pristupom i korišćenjem Servisa Provajdera, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Provajderom kao pružaocem usluge informacionog društva. Na svaki pojedini pristup Servisu, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

 

Član 4

Poslovanje Provajdera putem Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

 

Član 5

Provajder je posvećen očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

Član 6

Servis nije zamena za bilo koje usluge osim onih usluga koje su eksplicitno navedene, niti Provajder pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja. Provajder ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na Servis postave korisnici, odnosno na sadržaj koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila, odnosno od kojih je preuzet.

 

Član 7

Provajder ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja, ukoliko po sopstvenoj proceni oceni da je došlo do kršenja ugovornih obaveza.

OPIS SERVISA

Član 8

Servis je namenjen pružanju usluga profesionalnog skladištenja Internet sajtova (engl. hosting, u daljem tekstu: hosting), registraciji domena i usluga menadžmenta u oblasti informacionih tehnologija.

 

Član 9

Usluge informacionog društva koje pruža Provajder su:

 • Hosting sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web hosting)
 • VPS Hosting
 • Registracija Internet domena
 • Projektovanje, implementacija, održavanje i integracija različitih rešenja u informacionim tehnologijama

 

Član 10

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik i formu sadržaja (tekst, grafika, fotografija, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo.

 

Član 11

Svako korišćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Provajder, i kršenjem Uslova korišćenja.

 

Član 12

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje pristupne podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Provajdera ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.
U slučaju da Korisnik trećem licu da svoje pristupne podatke, Korisnik snosi odgovornost za radnje koje je treće lice učinilo.
U slučaju da Provajder zatraži od Korisnika lozinku u ograničenim slučajevima pružanja korisničke podrške, Korisnik se obavezuje da takvu lozinku promeni odmah nakon pružene korisničke podrške.

 

Član 13

Provajder će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 1. na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja
 2. nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, sve u skladu sa propisima Republike Srbije

Prilikom pružanja usluga informacionog društva, Provajder nije dužan da pregleda podatke koje je uskladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje Korisnika.

Provajder je po zakonu dužan da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da:

 1. korišćenjem usluge Korisnik preduzima nedopuštene aktivnosti
 2. .. je Korisnik pružio nedopušteni podatak.

Ovo obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili podatku obavezno da sadrži podatke o pošiljaocu obaveštenja, preciznom opisu mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušteni podatak, kao i obrazloženje nedopuštenosti. Provajder je dužan da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

 

Član 14

Provajder prenosi elektronske poruke koje su mu predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

 

Član 15

Provajder zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

 

Član 16

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

 

Član 17

Korisnik pre izvršene usluge informacionog društva plaća cenu usluge.

 

Član 18

Provajder svakom Korisniku ponaosob može pružiti dodatne usluge koje nisu definisane ovim Uslovima korišćenja, a o čemu se zaključuje poseban ugovor u kojem se definišu te dodatne usluge.

KORISNICI

Član 19

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Provajder smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

 

Član 20

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac nije dužan da plati bilo kakvu naknadu Provajderu.

 

Član 21

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, i dostupnim funkcijama Servisa.

 

Član 22

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Provajder ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

 

Član 23

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Provajder će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče. Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Provajdera da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

 

Član 24

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi prema dostupnim opcijama Servisa.

 

Član 25

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga. Prestankom statusa registrovanog korisnika prestaju sve obaveze Provajdera prema Korisniku, odnosno Provajder prestaje da pruža bilo kakvu uslugu tom licu.

PRETPLATA

Član 26

Za korišćenje Servisa Korisnik plaća Provajderu nadokandu za vremenski period za koji želi da bude registrovan na Servisu kao registrovani korisnik,  najkasnije do dana koji je naznačen kao rok za plaćanje. Ukoliko Korisnik propusti da u roku isplati ugovorenu nadoknadu, Provajder neće tom Korisniku pružiti mogućnost korišćenja Servisa do momenta izmirenja obaveze.

 

Član 27

Provajder ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Korisnicima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Provajder posvećen, a naročito onima koji neblagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze, ili ih ne izmiruju, ili postoji diskreciona cena Provajdera da neće moći da ih izmiri.

CENOVNIK USLUGA

Član 28

Cene usluga koje pruža Provajder navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a nalazi se na Internet adresi https://portal.stecom.rs/cart.php

 

Član 29

Prilikom plaćanja uplatom Provajderu, Korisnik plaća obračunati iznos Provajderu prema ponudi/predračunu/ računu koju mu Provajder dostavlja. Na uplatnici u polje koje u svom nazivu sadrži “poziv na broj” Korisnik unosi proj ponude/predračuna/računa.

 

Član 30

Provajder zadržava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 31

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

 

Član 32

Provajder vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da  lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

 

Član 33

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

 

Član 34

Pre prikupljanja podataka, Provajder u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Provajder.
 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, kao i omogućavanje postavljanje sadržaja koji se hostuje, odnosno Internet domena koji se registruje u skladu sa zakonom, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena.
 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Provajdera, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona i propisa.
 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

 

Član 35

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

 • ime,
 • prezime,
 • adresa,
 • broj (mobilnog) telefona,
 • e-mail adresa,
 • IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).

 

Član 36

Provajder može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Provajder može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšavao svoju uslugu informacionog društva i Servis i dodatno ih usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

 

Član 37

Sva opšta akta Provajdera moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Provajdera nije u skladu sa ovim  Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

OBAVEŠTAVANJE

Član 38

Korisnik je saglasan da mu Provajder može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Provajdera, kao i reklamna obaveštenja.

REKLAMACIJE

Član 39

Kako Provajder pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju. Usluga informacionog društva koju Provajder pruža je u potpunosti izvršena, jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika da uslugu koristi, i Korisnik prihvatom ovih Uslova potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada Provajder u potpunosti izvši svoje ugovorne obaveze.

 

Član 40

Izuzetno od člana 39 ovih Uslova korišćenja, Provajder pruža mogućnost Korisniku da, bez obrazloženja, u roku od 30 dana od dana aktivacije usluge hostinga sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web hosting) iz člana 9 (prvi navod), ovih Uslova korišćenja, zahteva povraćaj iznosa navedene usluge. Provajder će Korisniku vratiti plaćeni iznos umanjen prema danima iskorišćene navedene usluge, i umanjen za iznos troškova transakcije povraćaja novca.

AUTORSKO PRAVO

Član 41

Provajder ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na svom Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je Provajder autor, odnosno nosilac autorskih prava.

 

Član 42

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Provajdera kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Provajdera i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

 

Član 43

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji Korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Provajdera.

 

Član 44

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Provajder, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Provajder ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

 

Član 45

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupnim.

SMERNICE

Član 46

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

 

Član 47

Provajder ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Servis.

 

Član 48

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Provajdera, uključuje (ali nije ograničen na):

 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca,
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,
 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način,
 • sadrži uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do takvog sadržaja,
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina,
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje korisnik zna da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički,
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe, warez ili drugi zlonameran kod ili vezu do takvog sadržaja,
  uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama),
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika,
 • uključuje neregistrovane komercijalne aktivnosti za koje je potrebna registracija kod državnog organa,
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Član 49

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:

 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili drugi ilegalan pornografski sadržaj, prevare, distribuciju ilegalnog pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa,
 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način, uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,
  mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom,
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov,
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili
  brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću Provajderovog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Provajdera,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Radi dobrog razumevanja termina, pod pojmom SPAM se, u skladu sa odredbama ovih Uslova, smatra zloupotreba hosting naloga u svrhu slanja neželjenih masovnih poruka bez ikakvog kriterijuma ili sa širokim kriterijumima. Radi se o veoma osetljivom problemu za sve hosting provajdere i internet u celini. Spam može biti namerni i nenamerni. U namerni Spam ubraja se komercijalni spam i forum/community spam. Namerni spam se kažnjava, nakon treće opomene Korisniku, automatskim blokiranjem svih servisa na kojima se izvršava. U nenamerni Spam spada spam za koji Korisnik deljenog (engl. Shared) web hosting naloga nije obavešten. Spam skripte su obično ubačene od strane trećih lica programirane da šalju na hiljade mejlova u kratkom vremenskom roku bez ikakvih kriterijuma praveći štetu serveru sa koga se šalje (opasnost od crne liste -blacklist, pad email servera, opterećenje) i serverima na koje se šalje. Hosting nalozi obično, nakon detekcije problema od strane Provajdera, budu privremeno suspendovani do pronalaska problematičnih skripti koje izvršavaju masovno slanje elektronske pošte. U navedenom slučaju, odmah nakon rešenja problema, hosting nalog je ponovo aktivan. Nenamerni spam na VPS serveru se smatra za namerni i dovodi do suspenzije servera. Ukoliko se ispostavi da je Korisnik namenski iznajmio VPS server u cilju spamovanja, Provajder zadržava pravo otkazivanja usluge bez mogućnosti reklamacije, u skladu sa ovim Uslovima.

 

Član 50

Provajder ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Provajder može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Provajder će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Provajder zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Provajdera koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Provajder ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Provajderu.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI I GARANCIJA DOSTUPNOSTI

Član 51

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Provajder ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

 

Član 52

Provajder, podatke unete od strane Korisnika prenosi posredstvom komunikacione mreže, i Provajder nije odgovoran za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje koje služi samo za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane drugih korisnika usluga jer: ne menja podatke; uvažava uslove za pristup podacima; postupa u skladu sa pravilima za ažuriranje podataka; deluje u skladu sa dozvoljenom primenom tehnologija za prikupljanje podataka; uklanja ili onemogućava pristup podacima koje je čuvao odmah nakon saznanja da su podaci uklonjeni iz prenosa posredstvom mreže ili je onemogućen pristup do njih, kao i kada je sud, odnosno drugi nadležni organ, naredio njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa.
Provajder skladišti podatke pružene od strane Korisnika, na zahtev Korisnika, i Provajder nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka jer: ne zna niti može znati za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podatka; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup tom podatku.
Provajder posredstvom elektronskog upućivanja može da omogući pristup podacima drugog pružaoca usluga (engl. Link), ali nije odgovoran za te informacije jer: ne zna niti može da zna za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podataka u tim informacijama; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup podacima.

 

Član 53

Provajder ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Provajder ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

 

Član 54

Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, gubitka podataka, neuručenja poruka elektronske pošte, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

 

Član 55

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Provajder nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Provajder nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga koje Provajder koristi.

 

Član 56

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

 

Član 57

Provajder garantuje vremensku dostupnost Servisa (engl. Uptime) od 99.68% vremena na mesečnom nivou. To znači da Servisi mesečno može da bude nedostupan najduže 137 minuta. U navedenu garanciju ne računa se vreme redovnog održavanje Servisa (npr. sigurnosno održavanje servera, najavljenih radova na komunikacionoj opremi i sl.) kao ni vreme trajanja eventualnih hakerskih i orkestriranih distribuiranih (engl. DDoS) napada, kao ni vreme koje je potrebno da se reše eventualni problemi na serverskim linkovima, datacentru, niti period trajanja uticaja više sile. Ukoliko je vreme nedostupnosti duže od 137 minuta na mesečnom nivou, Korisnik ima pravo da izvrši reklamaciju na uslugu u roku od 7 dana od dana ponovnog uspostavljanja usluge.

Svi serveri Provajdera su pod praćenjem (engl. Monitoring) određenih nezavisnih Uptime servisa što Provajderu omogućava da ima tačan uvid u Uptime koji služi kao dokaz globalne vidljivosti i Uptime servera.

Radi dobrog razumevanja, Provajder ne garantuje za konzistentnost podataka koji se odnose na Shared Web hosting i VPS Hosting, niti odgovara za eventualni gubitak podataka usled hardverskog ili sigurnosnog propusta, niti odgovara za one podatke koji se nalaze na udaljenim Backup serverima. Isključivu odgovornost za navedeno snosi Korisnik, je na osnovu ovih Uslova preuzeo obavezu poštovanja svih procedura Provajdera, ali i dužnost da samostalno brine o sopstvenim podacima (korisničkom sadržaju), bez obzira na postojanje tih procedura. Takođe, Provajder ničim ne garantuje da će poštovanje procedura, samo po sebi, sprečiti gubitak podataka, već je isključiva obaveza Korisnika da na adekvatan način brine o svojim podacima (korisničkom sadržaju).

JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 58

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja isključivo se primenjuju važeći propisi Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti.

 

Član 59

Na sve sporove do kojih može doći između Provajdera i Korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Provajder i Korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Kragujevcu za pravna, odnosno Osnovni sud u Paraćinu, sudska jedinica Ćuprija za fizička lica.

 

Član 60

Ukoliko dva Korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva Korisnika, u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Kragujevcu za sporove između pravnih lica, odnosno Osnovni sud u Paraćinu, sudska jedinica Ćuprija za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Provajder ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezan kao nužni suparničar.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61

Ovaj dokument stupa na snagu danom objave na Internet stranici Servisa.

 

Član 62

Korišćenjem Servisa koje pruža Provajder, Korisnik je saglasan sa uslovima ovog Sporazuma.
Ako se u bilo kom trenutku Korisnik ne slaže s uslovima ovog Sporazuma, Korisnik mora prekinuti korišćenje Servisa koje pruža Provajder, i odmah ugasiti korisnički(e) nalog(e).
Ako se vreme potpisivanja ovog Sporazuma ili drugog digitalnog pristanka ne može tačno utvrditi, aktivacija Servisa koje pruža Provajder predstavlja prihvatanje ovog Sporazuma od strane Korisnika.

 

Član 63

U slučaju izmene ovih Uslova, iste će stupiti na snagu po isteku 8. dana od dana objave. Ukoliko unutar tog vremena Korisnik ne zatraži raskid saradnje, smatraće se da je saglasan sa izmenama.
Provajder zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku, te neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena.
Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama..

 

Član 64

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.